Overslaan en naar de inhoud gaan

Circular economy – Eco-design

Circulaire Economie creëert businessopportuniteiten en reduceert milieu-impact

Krimpende grondstofvoorraden, stijgende prijzen… de cijfers bewijzen het, de nood aan een circulaire economie groeit. De circulaire economie streeft ernaar materialen continu in gebruik te houden en wil dus af van het gangbare ‘ontgin-maak-gooi weg’-model. Dat kan niet alleen door meer en beter te recycleren, maar vooral ook door producten langer of intensiever te gebruiken of door producten en productonderdelen te herstellen en te hergebruiken.

De circulaire economie maakt het mogelijk om kostbare grondstoffen optimaler te benutten. Circulaire economie start vanuit de meerwaarde die bedrijven kunnen verzilveren door de levensduur van producten te verlengen, door hergebruik, herstelling,… en zo de ingezette resources optimaler benutten. Hierdoor vereist de toegenomen functionaliteit - producten langer in gebruik- een kleinere milieu-impact Alleen al bij productiebedrijven in de Belgische technologische industrie kunnen circulaire economie maatregelen zoals afvalpreventie, hergebruik en eco-design een groei van 6,4 procent teweegbrengen. Sirris neemt hier samen met Agoria het voortouw.

Whitepaper bundelt kijk op en ervaring met circulaire economie

De circulaire economie is druk besproken, komt aan bod in vele events, workshops, masterclasses, …, maar toch kregen Sirris en Agoria steeds weer feedback dat het voor velen te theoretisch blijft en dat de vertaalslag naar de te nemen acties in de praktijk nauwelijks gebeurt. Hier zijn verschillende redenen voor, waaronder dat heel wat ondernemingen de korte- en lange-termijndoelstellingen niet gekoppeld krijgen.

Om het pad naar de circulaire economie voor onze bedrijven te effenen en hen nog beter bij te staan bij hun inspanningen stelden Sirris en Agoria een nieuwe, uitgebreide whitepaper samen. Dit document schept meer duidelijkheid en omvat onder meer een beschrijving van de basisprincipes en voordelen van een circulaire economie, maar ook welke ondersteuning en begeleiding u in staat stellen verdere concrete stappen te zetten. De sleutel is de concrete meerwaarde te vinden voor de bedrijven, uitgaande van de strategieën van de circulaire economie die het nauwst aansluiten bij de huidige bedrijfsvisie. Zo vinden we de antwoorden op de vragen waarmee bedrijven worstelen.

Lerend netwerk Circular Economy Connect start tweede cyclus

De ‘fabriek van de toekomst’ is circulair. Of het nu is om materiaalkosten te verminderen, te anticiperen op nieuwe wetgeving, in te spelen op veranderende klanteneisen of de ecologische voetafdruk te verkleinen, bedrijven zullen evolueren naar meer circulaire bedrijfsmodellen. Enerzijds zijn de koplopers al volop bezig met circulaire economie, maar nog maar al te vaak stoten ze nog op barrières. Anderzijds riskeren bedrijven die te lang wachten uit de markt geprezen te worden. Kleinschalige experimenten kunnen toelaten om zonder groot risico uit te zoeken wat wel en niet werkt.

 

Ondanks de recente hype rond circulaire economie, zijn er geen pasklare antwoorden voor het implementeren van de principes van de circulaire economie op de bedrijfsvloer. Sirris en Agoria geloven dat bedrijven vooral kunnen leren uit elkaars goede en minder goede ervaringen. Daarom lanceerden we in het najaar van 2016 Circular Economy Connect, een lerend netwerk over circulaire economie voor én van technologiebedrijven. In het najaar van 2017 start de tweede cyclus, met als topics: 'recyclage & remanufacturing', 'circulair productontwerp', 'financiering en boekhouding voor circulaire businessmodellen, gebaseerd op het verkopen van een dienst in plaats van een product' en '(big) databeheer en digitale technologieën ter ondersteuning van circulaire oplossingen'.

 

Deelnemende bedrijven hebben hun projecten rond circulaire economie alvast beter vorm kunnen geven. Leden van het lerende netwerk zijn: Daikin, Barco, ETAP, Atlas Copco, BSH Home Appliances, Agfa Graphics, Baltimore Aircoil, TVH, Econocom, Philips, Deceuninck, Reynaers, Sony, Samsung.

Eco-design en eco-compliance

Wie energie-gerelateerde producten op de markt brengt, moet voldoen aan de vereisten voor eco-design. De Europese richtlijnen hierrond bevatten namelijk specifieke verordeningen met producteisen voor een groot aantal producten. Bedrijven kunnen rekenen op de ruime ervaring van Sirris en Agoria om gericht de innovatienoden in kaart te brengen, diepgaande kennis van regelgevende kaders op Vlaams, nationaal en Europees niveau en ten slotte op het zeer ruime netwerk dat dit project aanbiedt om de juiste specialisten te vinden die bijdragen om de innovatie te ontsluiten. De voordelen die proactief inspelen op (milieu-)regelgeving en hoe deze innovatie kunnen ondersteunen worden belicht en benadrukt vanuit het project ‘Eco-compliance als competitief wapen'.

Whitepaper legt wetgeving rond energie-efficiëntie uit

De Europese Unie heeft zichzelf een aantal heel concrete doelstellingen opgelegd om in de komende jaren de energie-efficiëntie in Europa te verbeteren en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen. Er bestaan hiervoor belangrijke wetgevende kaders en door er vroeg bij te zijn, kunnen bedrijven hier snel (concurrentieel) voordeel uit halen. Om deze bedrijven, die de energiezuinige producten van de toekomst willen ontwikkelen, tegemoet te komen, brachten Sirris en Agoria de whitepaper ‘Wetgeving energie-efficiëntie: wat is belangrijk voor mijn producten?’ uit. Daarnaast wordt zo ook een methodiek aangereikt om de relevante regelgeving voor producten te identificeren.

 

Deze whitepaper geeft een door experts van Sirris en Agoria opgesteld overzicht van de belangrijkste Europese wetgeving die, met het oog op het bereiken van de doelstellingen, een impact kan hebben op de energie-efficiëntie van uw producten. Volgende richtlijnen en verordeningen komen aan bod: de Eco-designrichtlijn 2009/125/EG, de Verordening energie-etikettering (EU)2017/1369, de Richtlijn energieprestatie van gebouwen 2010/31/EU en de Richtlijn energie-efficiëntie 2012/27/EU. De experts lichtten telkens de belangrijkste elementen van de wetgeving toe, zoals het toepassingsgebied, de procedure en de huidige ontwikkelingen.